Coupon
& โปรโมชั่นสัปดาห์นี้

GreenShopCafe » Brands » MAC Coffee Thailand

MAC Coffee Thailand
เราทุ่มเทความรักและความใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดของกาแฟในแก้วที่คุณดื่ม ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้ามาเพาะต้นกล้ากาแฟ ปลูกบนพื้นที่สูงที่ภูมิอากาศเหมาะสม จนกระทั่งได้เวลาพร้อมเก็บเกี่ยวตามธรรมชาติ ซึ่งเราจะเลือกเก็บเฉพาะผลเชอร์รีกาแฟที่สุกเต็มที่โดยใช้เครื่องวัดที่ได้มาตรฐานแล้วเท่านั้น จากนั้นผลเชอร์รีกาแฟจะถูกนำมาแปรรูปด้วยความพิถีพิถัน ก่อนจะคั่วจนได้กาแฟหอมกรุ่น รสชาติเยี่ยม  สุดท้ายเราบดเมล็ดกาแฟบรรจุลงถุงดริป เพื่อให้คุณได้พกพาความอร่อยและกลิ่นหอมของกาแฟสดติดตัวไปได้ทุกที่


Organic Single Origin Arabica
กาแฟดริปดอยเมฆ (Cloudy Hill Drip Bag Coffee) ผลิตจากกาแฟที่ปลูกบนดอยเมฆ อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความสูง 1,200 - 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อากาศจึงเย็นเกือบตลอดทั้งปี กาแฟดอยเมฆปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ (Shade-grown) ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้ได้กาแฟที่มีกลิ่นหอมและรสชาติดีเป็นพิเศษ แต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กาแฟดริป SOD Coffee ผลิตจากกาแฟอราบิก้าไทย 100% บนเทือกเขาสูงในจังหวัดเชียงใหม่ บนความสูง 1,000-1,400 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  กาแฟ SOD Coffee ปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ (Shade-grown) ในป่าที่อุดมสมบูรณ์  เราเลือกเก็บด้วยมือ (Hand-picked) โดยเลือกแต่ผลเชอร์รีกาแฟที่สุกเต็มที่แล้วเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ได้กาแฟคุณภาพสูง จากผลเชอร์รีมาสู่กระบวนการแปรรูปด้วยเครื่องจักรทันสมัยมีคุณภาพ คั่วด้วยผู้เชี่ยวชาญจนได้กาแฟรสชาติกลมกล่อม หอมอร่อยจนต้องมีติดตัวประจำ พกพาความสดด้วย ‘SOD Coffee’ อร่อยกับกาแฟสดทุกที่ ทุกเวลา 

0 - 0 (total: 0)

0

ความเป็นมา
- บริษัทฯ เริ่มทำไร่กาแฟอราบิก้าออร์แกนิกแบบปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ (Shade-grown) จำนวนประมาณ 500 ไร่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ (อ.เชียงดาว, อ.ดอยสะเก็ด) โดยได้ขอรับรองออร์แกนิกจาก USDA (กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา) และกรมวิชาการเกษตรประเทศไทย (ปี 2555)

- จากการทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าเกษตรกรเหล่านี้ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆ ในการปลูกกาแฟ แต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งรับรองออร์แกนิกได้ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ การติดต่อประสานงาน การจัดทำเอกสาร และขาดทุนทรัพย์

- บริษัทฯ จึงได้เริ่ม โครงการ “กาแฟดูแลป่า” หรือ Project Shade  โดยมีกิจกรรมหลักคือ เน้นการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองออร์แกนิกจากหน่วยงานภายนอก   โดยโครงการนี้จะเน้นให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรองกันเองภายในชุมชน (Community Guarantee System) ก่อนและระหว่างปรับการปฏิบัติการในแปลงและปรับปรุงมาตรฐานอื่นๆ จนสามารถขอรับรองจากหน่วยงานภายนอกได้

- บริษัทฯ จะมีบทบาทในการเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับการทำธุรกิจกาแฟ (ปลูก, แปรรูป, คั่ว และขาย) โดยยึดตามแนวทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (Sustainable Agriculture) และ AgroEcology (นิเวศการเกษตร)  ซึ่งตอบรับกับ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals)’   ในฐานะประธานร่วมของ ‘คณะทำงานเฉพาะกิจด้านเกษตรกรรมและอาหาร’ ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)  และสมาชิก ESCAP Sustainable Business Network (ESBN)

- ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตกาแฟ รวมถึงการคั่ว และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ บนพื้นที่ 23 ไร่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านกาแฟ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะศูนย์เรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญใน อ.ดอยสะเก็ด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : PANA Coffee (PANA ตัวใหญ่หมด)

- นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังร่วมมือกับ AFMA (อาฟมา): Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เตรียมจัดตั้งศูนย์ทดสอบความปลอดภัยและปลอดสารเคมีกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สำหรับเกษตรกรทั่วไปมาใช้บริการได้ง่าย


comments powered by Disqus