GreenShopCafe » Brands » มูลนิธิโครงการหลวง

0 - 0 (total: 0)

0

  โครงการหลวงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลายๆชนิด เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกตามความเหมาะสมกับความถนัดและสภาพภูมิสังคม ของตน ปัจจุบันโครงการหลวงจึงมีสินค้า “ตราโครงการหลวงและตราดอยคำ” ทั้งที่เป็นผลผลิตสดจากดอย สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม และสินค้าอื่นๆ มากกว่า 1,700 รายการ วางจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆทุกภาคของประเทศไทย

          ผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรในโครงการหลวงบางส่วนใช้สำหรับการบริโภคใน ครัวเรือน และจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ผลผลิตส่วนหนึ่งจำหน่ายผ่านระบบตลาดของโครงการหลวง แต่เนื่องจากการผลิตและการตลาด มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถแยกเป็นอิสระจากกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตการเกษตรที่ปลูกโดยเกษตรกรรายย่อยจำนวนมาก ระบบงานของโครงการหลวงจึงมีการวางแผนการผลิตและการตลาดที่สอดคล้องกัน และมีการตัดสินใจร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งฝ่ายตลาด เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมที่อยู่ตามดอยต่างๆ และฝ่ายผู้ปลูกคือเกษตรกร

          สินค้าส่วนใหญ่ของโครงการหลวงจึงเป็นผลผลิตที่มาจากเกษตรกรที่ อาศัยอยู่ตามพื้นที่สูงของจังหวัดต่างๆมากกว่า 25,000 ครัวเรือน เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ สมุนไพร ชา กาแฟอราบิก้า เห็ด พืชไร่ชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าหัตถกรรมที่เกิดจากฝีมือของแม่บ้านชาวเขาชนเผ่าต่างๆในโครงการ หลวง

 มูลนิธิโครงการหลวง ได้ดำเนินงานค้นคว้าและวิจัยการแปรูปผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง อบแห้ง แช่แข็ง และอาหารสำเร็จรูปที่นำไปรับประทานได้ทันที เช่น สลัดถาด โดยมีโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่บริเวณศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจำหน่ายมากกว่า 55 ชนิด เช่น ผักผลไม้กรอบ เครื่องดื่มสมุนไพร เบเกอรี่ ข้าวเกรียบทอด น้ำพริกเผา เป็นต้น

 


comments powered by Disqus