คะแนนสะสม

 

Green Bonus เป็นโปรแกรมคะแนนสะสม เมื่อช็อปปิ้งที่ GreenShopCafe.com ทุกๆ 1 บาท จะได้รับ Green Bonus 1 คะแนน สะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าครั้งต่อไป "ยิ่งช็อปมาก ยิ่งได้คะแนนมาก ก็ยิ่งได้ส่วนลดมาก"

สมัครสมาชิก ฟรี คลิกที่นี่


1. เงื่อนไขคะแนนสะสม :
1.1 ที่มาของคะแนน
    สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม Green Bonus จาก
 • ยอดสั่งซื้อสินค้า โดยทุกๆ 1 บาท จะได้รับ 1 คะแนน  
 • กิจกรรมโปรโมชั่น ตามแต่ละโอกาสที่ทาง GreenShopCafe.com จะจัดขึ้น
 • สมาชิกจะได้รับคะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าในแต่ละ order และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกรายการชำระเงินนั้นเข้าระบบแล้ว
  1.2  คะแนนสะสมจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าส่วนลด ตามมูลค่าการซื้อสินค้าต่อรายการ ดังนี้
      A. 120 คะแนน = 1 บาท

ซึ่งอัตราส่วนลดนี้ จะแสดงในหน้าสมาชิก และในขั้นตอนการสั่งซื้อ (ดูตัวอย่างด้านล่างประกอบ)

1.3 ลูกค้าสามารถใช้คะแนนเป็นส่วนลดซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาและทันทีที่ต้องการ แม้ในการลงทะเบียนสั่งซื้อครั้งแรก

1.4 สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้จากหน้าข้อมูลสมาชิก (Member Information)

1.5 มูลค่าส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนให้กันได้ 
 

2. การใช้คะแนนสะสม :
ในตะกร้าสินค้า (หลักล็อกอินแล้ว) หากมีคะแนนสะสมอยู่ ระบบจะแสดงคะแนน พร้อมมูลค่าเงินส่วนลดที่ได้ และจะใช้เป็นส่วนลด หักจากยอดซื้อให้ทันที

ข้อพึงระวัง: 
กรณีที่สมาชิกเลือกซื้อสินค้าในมูลค่าที่ ต่ำกว่ามูลค่าส่วนลดที่มี และยังยืนยันการทำรายการนั้นจดสิ้นสุด คะแนนสะสมที่มีจะถูกหักออกหมดเช่นเดียวกันกับกรณีของการ "ใช้" คะแนนส่วนลดทุกประการ และถือว่าสมาชิกยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว

GreenShopCafe.com จะไม่คืนคะแนน/ค่าสินค้า/ส่วนต่างๆ ใดทั้งสิ้นในทุกกรณี


3. เงื่อนไข
 • คะแนนที่มี ใช้สำหรับแปรเป็นส่วนลดตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าหรือบริการอื่นใดได้
 • คะแนนไม่สามารถโอนให้กันได้
 • คะแนนสะสมมีระยะเวลาสิ้นสุด 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับคะแนนครั้งสุดท้าย เมื่อเกินกำหนด ระบบจะล้างคะแนนของท่านออกทั้งหมด และต้องเริ่มสะสมใหม่จากการซื้อหรือแนะนำหรือจากกิจกรรมอื่นใดที่ GreenShopCafe.com จะกำหนดขึ้น
 • การใช้คะแนนเพื่อเป็นส่วนลด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อท่านสมาชิกทำรายการไปแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนคะแนนนี้แล้ว
 • กรณีเกิดข้อขัดแย้งในกระบวนการ GreenShopCafe.com จะพิจารณาเป็นกรณีไป และถือว่าคำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
 • รายการสั่งซื้อที่ "ใช้" คะแนนส่วนลด หากไม่มีการชำระเงินค่าสินค้า ถือว่ารายการนั้นอยู่ในระหว่าง "รอ" การชำระเงิน และจะไม่คืนคะแนนที่ใช้จนกว่าจะมีการชำระหรือยกเลิก
 

4. การยกเลิกรายการ/คืนคะแนน
 
 • รายการสั่งซื้อที่ "ใช้" คะแนนส่วนลดมา แต่ต้องการยกเลิก สามารถทำได้โดยต้องแจ้งกลับมาทางเว็บไซต์ เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางหน้าแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
 • รายการสั่งซื้อที่มีการยกเลิกในภายหลัง GreenShopCafe.com จะคืนคะแนนให้ หลังจากตรวจสอบรายการเป็นที่แน่ชัดแล้ว โดยจะคืนคะแนนให้ใน 24-48 ชั่วโมงถัดไป
 • คะแนนสะสมจะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงในกรณี
     ก) สมาชิกใช้สิทธินำคะแนนสะสมแลกซื้อหรือแลกสินค้า / บริการ
     ข) GreenShopCafe.com เรียกคืน
     ค) สมาชิกสิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพ
     ง) สมาชิกกระทำการทุจริต ฉ้อฉล 


 

5. ข้อห้าม
 
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกและกำหนดให้ใช้เฉพาะบุคคลเท่านั้น และสมาชิกไม่มีเจตนาจะนำคะแนนสะสมไปใช้ในเชิงธุรกิจ
 • สมาชิกที่ทุจริต ฉ้อฉลหรือมีเจตนาส่อไปในทางนำคะแนนไปใช้ในเชิงธุรกิจจะไม่มีสิทธิใช้คะแนนสะสมในทุกๆ กรณี
 • การใช้คะแนนไปในทางทุจริต ฉ้อฉลหรือมีเจตนาในเชิงธุรกิจ ถือว่ารายการที่ทำนั้นเป็นโมฆะ GreenShopCafe.com จะริบคืนสิทธิ์ คะแนนและประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งอาจยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกได้ รวมถึงอาจเรียกร้องให้สมาชิกชดใช้ราคาทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการใช้คะแนนสะสมดังกล่าวได้ทุกประการด้วย
 • GreenShopCafe.com ไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมทุจริตใดดังกล่าวข้างต้น ในทุกกรณี
 • กิจกรรมนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่ทาง GreenShopCafe.com มอบคืนแก่สมาชิกทุกท่าน โดยอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินกิจกรรมโดยสุจริต เที่ยงตรง ซื่อสัตย์และโปร่งใส การกระทำใดๆของสมาชิกที่มีเจตนา ส่อเจตนาไปในทางทุจริต ฉ้อฉล คดโกง การกระทำหรือใช้เทคนิควิธีใดๆ ก็ตามที่หวังผลในทางมิชอบ เกิดความเสียหาย อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดทั้งต่อ GreenShopCafe.com การดำเนินงาน ระบบ อุปกรณ์ สถานะและสิทธิของสมาชิก จะมีความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
 • GreenShopCafe.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด ข้อตกลง เกณฑ์มูลค่าใดๆโครงการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่การยกเลิกโปรแกรม Green Bonus ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • GreenShopCafe.com สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบรายการใดๆที่มีแนวโน้มว่าจะมีความผิดปรกติในทุกๆ กรณี เพื่อความถูกต้อง ซึ่งในบางกรณีอาจมีการระงับหรือชะลอรายการนั้นๆไว้ก็ได้ โดย GreenShopCafe.com จะแจ้งให้ทราบและปฏิบัติเป็นกรณีไป
 
 

ข้อมูลบริการ

GreenShopCafe.com ร้านสินค้าสุขภาพออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สินค้าสุขภาพ ออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดเคมีอันตราย นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

จากแบรนด์ดีๆ มากมายหลายหลาก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ใส่ใจและเลือกสรรแต่สิ่งดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

จ่ายผ่านบัตรบนระบบของ KTC ปลอดภัย 100%

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิต KTC PayGate ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของ KTC PayGate จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด และ GreenShopCafe ไม่เก็บเลขบัตรและข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าทั้งสิ้น

Credit Card Accept & Payment Gateway support by KTC PCL
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์