นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล


1. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัทฯ เคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ GreenShopCafe.com ให้คำมั่นว่าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ตลอดจนจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะหรือบุคคลที่สาม ในทั้งในเชิงพาณิชย์หรือกรณีใดก็ตาม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในส่วน "การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก"

โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าท่านเป็นใคร อีกทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน แต่สำหรับการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ บริษัทฯ จะกำหนดให้ท่านต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดใน "การสมัครเป็นสมาชิก" และ "เงื่อนไขการสมัครสมาชิก"


2.การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

จัดทำและประกาศ ณ บริษัท พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ จำกัด
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
 
โดยที่ บริษัท พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ จำกัด ("บริษัทฯ") มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การเก็บรวบรวม การบันทึก การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ("ลูกค้าสมาชิก") ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ใน "เงื่อนไขข้อกำหนดการบริการ" (ข้างต้น) นี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ลูกค้าสมาชิก ทราบถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 
รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 
ชื่อ: บริษัท พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 592/77 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ช่องทางการติดต่อ:
อีเมล์ info@greenshopcafe.com 
เบอร์โทร 086-7891652
เว็บไซต์ GreenShopCafe.com 
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
ชื่อ: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที่ติดต่อ: บริษัท พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 592/77 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ช่องทางการติดต่อ:
อีเมล์ info@greenshopcafe.com 
เบอร์โทร 086-7891652
เว็บไซต์ GreenShopCafe.com
 

3.รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ที่อยู่
 • ชื่อบริษัท (ถ้ามี)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล์
 • รหัสผ่าน
 
ข้อมูลจะเก็บรวบรวมเมื่อ
 
 • ท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์
 • ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์
 • ใช้งานผ่านแบบฟอร์มต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดทำเตรียมไว้บนเว็บไซต์
 • ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์
 • ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านอีเมล์ หรือแอพ หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ หรือมีไว้เพื่อรองรับ 

4.วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการประมวลผล ในการให้บริการการทำธุรกรรมแก่ลูกค้าสมาชิก ให้ได้รับบริการโดยครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องตามความประสงค์ บริษัทฯ จะไม่สามารถให้บริการได้เลยโดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลต่างๆ ดังกล่าว
 
4.2 บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกค้าสมาชิกเป็นสำคัญ ได้แก่ การให้บริการแก่ลูกค้าสมาชิก จากการทำธุรกรรมการสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งสินค้า ให้ดำเนินการโดยสมบูรณ์ สำเร็จลุล่วง ตามเงื่อนไขการให้บริการ
 
4.3 บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ จดหมายข่าวอิเลคทรอนิคส์ หรืออื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จะถูกนำมาใช้ในอนาคต
 

5.ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานบนเว็บไซต์เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าสมาชิกของบริษัทฯ และจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องไปเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่กฎหมายกำหนด

6.หน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

6.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่หน่วยงานของรัฐตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย
 
6.2 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่ บริษัทในเครือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย
 
6.3 บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บริษัทฯ อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง ได้แก่

     6.3.1 บริษัทฯ ที่เป็นผู้ให้บริการ "ด้านการจัดส่งสินค้า" เพื่อให้บริษัทฯ นั้นใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าให้สำเร็จลุล่วง ภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการนั้น
 
     6.3.2 บริษัทฯ ที่เป็นผู้ให้บริการ "ด้านการเงิน" เพื่อให้บริษัทฯ นั้นใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการประมวลผลการทำธุรกรรมการเงินให้สำเร็จลุล่วง ภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการนั้น
 
     6.3.3 บริษัทฯ ที่เป็นผู้ให้บริการ "ด้านการบัญชี" เพื่อให้บริษัทฯ นั้นใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการด้านการบัญชีให้สำเร็จลุล่วง ภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการนั้น
 
     6.3.4 บริษัทฯ ที่เป็นผู้ให้บริการ "ด้านการตลาดประชาสัมพันธ์" เพื่อให้บริษัทฯ นั้นใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการด้านกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อประโยชน์ของท่าน ภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการนั้น
 
     ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับการยินยอมจากท่าน ณ ขณะที่ท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

7.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
7.1 ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ (หากมี) บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านจะเสียสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่เดิม หรือสิทธิพิเศษต่างๆ จากบริษัทฯ
7.2 ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งขอรับสำเนาส่วนบุคคล และขอให้เปิดเผยการได้มา กรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน (หากมี)
7.3 ท่านมีสิทธิในการขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
7.4 ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
7.5 ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
7.6 ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
7.7 ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.8 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ที่
อีเมล์  info@greenshopcafe.com 
เบอร์โทร 086-7891652
 

8.การใช้คุกกี้และการตั้งค่า

"คุกกี้" (Cookies) คือ ข้อมูลขนาดเล็กในการใช้ตัวระบุค่าต่างๆ ที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เพื่อบันทึกจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการทำธุรกรรมการสั่งซื้อ

ข้อมูลคุกกี้ อาจจะเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล ในกระบวนการทำธุรกรรมการสั่งซื้อในเว็บไซต์ ได้แก่ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าในระบบตะกร้าสินค้า การสมัครสมาชิก การส่งคำสั่งซื้อ การชำระเงิน และการประมวลผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง จนเสร็จสิ้นกระบวนการสั่งซื้อ

ข้อมูลคุกกี้ อาจถูกใช้ในเว็บไซต์โดยบริษัทสื่อโฆษณาที่เป็นคู่ค้ากับ บริษัทฯ เพื่อการประมวลผลวิเคราะห์และแสดงผลการโฆษณาตามที่บริษัทสื่อโฆษณากำหนด

ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานหรือบางบริการได้อย่างเต็มที่
 
ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ด้วยวิธีการดังนี้
 
1. การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome
2. การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS
3. การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer
4. การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox

9. การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

10. การติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยสอบถาม/มีข้อเสนอแนะติชม เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน สามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

บริษัท พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 592/77 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ช่องทางการติดต่อ:
อีเมล์ info@greenshopcafe.com 
เบอร์โทร 086-7891652 


 

ข้อมูลบริการ

GreenShopCafe.com ร้านสินค้าสุขภาพออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สินค้าสุขภาพ ออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดเคมีอันตราย นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

จากแบรนด์ดีๆ มากมายหลายหลาก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ใส่ใจและเลือกสรรแต่สิ่งดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

จ่ายผ่านบัตรบนระบบของ KTC ปลอดภัย 100%

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิต KTC PayGate ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของ KTC PayGate จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด และ GreenShopCafe ไม่เก็บเลขบัตรและข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าทั้งสิ้น

Credit Card Accept & Payment Gateway support by KTC PCL
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์