นโยบายการคืนสินค้า


นโยบายการคืนสินค้า

 นโยบายการคืนสินค้าของ GreenShopCafe ดังนี้ 
 1. สินค้าทุกชิ้นยินดีรับคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
 2. สินค้าที่รับคืน เป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์
 3. GreenShopCafe ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน
  3.1 สินค้าที่ไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
  3.2 สินค้าที่ใช้แล้วแพ้
  3.3 ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานของลูกค้า
 4. GreenShopCafe แนะนำให้ติดต่อประสานงานกับจนท. ได้ที่โทร. 086-7891652 เพื่อแจ้งปัญหา ความเสียหาย การรับคืน วิธีดำเนินการต่างๆ 
 5. วิธีการเปลี่ยนคืน 
  5.1 ลูกค้านำส่งสินค้ากลับมาที่ GreenShopCafe โดยทางพัสดุลงทะเบียน หรือ ems โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี) เพื่อจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน
  5.2 กรณีเป็นสินค้าที่เป็นขวด ของเหลวบรรจุขวด อนุโลมให้ถ่ายภาพสินค้าที่เสียหายแล้วส่งกลับมาที่ info@greenshopcafe.com  เพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน

  * ถือเป็นความจำเป็นที่ GreenShopCafe ต้องขอให้ลูกค้านำส่งสินค้าที่เสียหายหรือส่งภาพถ่ายสินค้าที่เสียหายคืนกลับมา เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาสอบสวน

 6. GreenShopCafe เคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณีหากเกิดมีข้อพิพาท/ขัดแย้ง GreenShopCafe จะพยายามอย่างที่สุดในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อพิพาทเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว GreenShopCafe ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งสิ้น
 7. GreenShopCafe สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลบริการ

GreenShopCafe.com ร้านสินค้าสุขภาพออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สินค้าสุขภาพ ออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดเคมีอันตราย นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

จากแบรนด์ดีๆ มากมายหลายหลาก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ใส่ใจและเลือกสรรแต่สิ่งดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

จ่ายผ่านบัตรบนระบบของ KTC ปลอดภัย 100%

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิต KTC PayGate ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของ KTC PayGate จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด และ GreenShopCafe ไม่เก็บเลขบัตรและข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าทั้งสิ้น

Credit Card Accept & Payment Gateway support by KTC PCL
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์