เงื่อนไขการให้บริการ


เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ

บริษัท พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ จำกัด ("บริษัทฯ") ได้จัดทำเว็บไซต์ greenshopcafe.com ("เว็บไซต์") ขึ้นดำเนินธุรกิจการให้บริการการซื้อ-ขายสินค้า ("การทำธุรกรรม"), การเผยแพร่ข้อมูลสินค้า บริการ, การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย,  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร, กิจกรรม ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ("สมาชิก") และผู้เยี่ยมชมทั่วไป ("ผู้ชม")

ในการเข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าสมาชิกและผู้ชม (เรียกรวมว่า "ท่าน") ยอมรับและยินยอมโดยสมัครใจปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ หากว่าท่านไม่ยินยอม ไม่ยอมรับหรือไม่ต้องการผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ โปรดยุติการเข้าชมและออกจากใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที 

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

 
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลด้านนโยบายส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ สิทธิ การประมวลผลและคุ๊กกี้ ได้ที่ส่วน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

การเป็นสมาชิก

ในการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ (GreenShopCafe.com) กำหนดไว้ว่าท่านจะต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกก่อน ในการสมัครท่านจะต้องระบุข้อมูลของท่านได้แก่
 1. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล
 2. ข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุลผู้รับ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ
 3. ข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบบัญชีท่าน ประกอบด้วยอีเมล์และรหัสผ่าน
 4. ข้อมูลประกอบอื่นๆ
 5. 1 ท่านสมัครได้มากกว่า 1 บัญชี แต่สงวนสิทธิ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์เพียง บัญชีหลักบัญชีเดียวเท่านั้น

  กรณีสมาชิกสมัครหลายบัญชีเพื่อใช้สิทธิโดยมิชอบหรือไม่สุจริต บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพิกถอน ยกเลิก ตัดสิทธิ์ ระงับ ธุรกรรมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นนั้น รวมถึงเรียกคืน เรียกร้อง ผลที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมนั้นได้

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

 1. ในการสมัครเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก ("ผู้สมัคร") ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเป็นจริง
 2. ผู้สมัครต้องรักษารหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
 3. GreenShopCafe.com สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเป็นสมาชิก, การร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม, โดยอิสระและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติการเป็น "สมาชิก" จะมีสิทธิทุกประการในการใช้งานเว็บไซต์ การทำธุรกรรม การได้รับ/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของ GreenShopCafe.com
 4. GreenShopCafe.com สงวนสิทธิ์การระงับ เพิกถอนหรือยกเลิกบัญชีสมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าข้อมูลที่ระบุเป็นเท็จ  หรือกระทำการใดๆ ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนและสังคม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครมีเจตนาทุจริต ฉ้อโกง หรือเป็นอันตรายในทุกๆ กรณี
 5. ในกรณีที่ผู้สมัคร ใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อ GreenShopCafe.com, บริษัทฯ หรือผู้อื่น ผู้สมัครนั้นตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนในทุกกรณี

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

GreenShopCafe.com ระบุหน่วยงานที่ข้อมูลอาจถูกเปิดเผย ไว้ที่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล > ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัย

 1. สมาชิกรับทราบว่า สมาชิกเป็นผู้เดียวที่มีรหัสผ่านที่สามารถเข้าถึงบัญชีได้เท่านั้น GreenShopCafe.com แนะนำให้สมาชิกเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และจะต้องทำการ Signout (Logout) ออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทำธุรกรรมหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์
 2. สมาชิกพึงหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์หรือทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องสาธารณะหรือใช้งานร่วมกับผู้อื่น หรือในสถานที่ สำนักงาน ฯลฯ ที่มิใช่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของสมาชิก หรือที่สมาชิกใช้งานอยู่เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหล,การลับลอบดักจับ,การลักลอบเข้าสู่ระบบของข้อมูลของสมาชิก
 3. สมาชิกพึงทราบและตระหนักว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบที่สุด  ดังนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ แต่บริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกๆครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น 

การป้องกันการฉ้อโกง

การทำทุจริต ฉ้อโกง หลองลวง เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมใด หากตรวจพบ หรือแม้แต่สงสัยว่า การทำธุรกรรมหรือตัวสมาชิกมีการกระทำหรือมีประวัติการทุจริต ฉ้อโกง หลอกลวงหรือมีพฤติกรรมส่อไปในการกระทำที่ผิดกฏหมายในทุกๆ กรณี  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อาจติดต่อสมาชิกเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อการยืนยันตัวตนได้ รวมถึงระงับ ยับยั้ง อายัดหรือยกเลิกการส่งมอบสินค้าหรือบริการ แม้ว่าจะได้มีทำการชำระเงินแล้วก็ตาม อีกทั้ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีและสถานะของสมาชิกรวมถึงสิทธิ์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิกนั้นได้ทั้งสิ้น โดยสมาชิกรับว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น สมาชิกพึงเข้าใจว่า บริษัทฯ กำหนดและบังคับใช้นโยบายเหล่านี้ เพื่อปกป้องสิทธิ์และประโยชน์ของสมาชิก, สมาชิกท่านอื่นๆ รวมถึงบริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งสิ้น

การยืนยันรับสินค้า

ในการส่งสินค้าจาก GreenShopCafe.com ถึงสมาชิก จะใช้บริการและอ้างอิงข้อมูลการส่งและรับจากผู้ให้บริการหลัก 2 ราย คือ ไปรษณีย์ไทย และ Kerry Express 
โดยข้อมูลที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลของผู้ให้บริการทั้งสอง จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหลักในการยืนยันความสมบูรณ์ของผู้รับ

ซึ่งเมื่อปรากฏมีผู้เซ็นต์รับสินค้าไปแล้ว ถือว่าสมาชิกเป็นผู้รับสินค้านั้นโดยสมบูรณ์
แม้พบว่าผู้เซ็นต์รับสินค้าจะเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่สมาชิกที่ทำการสั่งซื้อก็ตาม ก็ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้รับสินค้านั้นด้วยตนเองโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกัน

การยกเลิกสมาชิก

สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
 • โดยแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล์ info@greenshopcafe.com ระบุชื่อ-นามสกุล อีเมล์ สมาชิก
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและดำเนินการลบบัญชีสมาชิกออกจากระบบ
 • บัญชีสมาชิกที่ยกเลิกแล้ว จะไม่สามารถกอบกู้กลับและนำกลับมาใช้ได้อีก
 • สมาชิกรับทราบและยอมรับว่า บัญชีสมาชิกที่ยกเลิกไปนั้น รวมถึงข้อมูล สิทธิประโยชน์ (คะแนนสะสม,สิทธิส่วนลดจากการเป็นสมาชิกระดับต่างๆ ฯลฯ), ข้อมูลธุรกรรม, ประวัติการทำธุรกรรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะถูกยกเลิกไปพร้อมกัน โดยสมาชิกรับว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น
สมัครสมาชิก

รับคะแนนสะสม Green Bonus ตามยอดซื้อ

ทำไมต้องเป็นสมาชิก?

ข้อมูลบริการ

GreenShopCafe.com ร้านสินค้าสุขภาพออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สินค้าสุขภาพ ออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดเคมีอันตราย นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

จากแบรนด์ดีๆ มากมายหลายหลาก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ใส่ใจและเลือกสรรแต่สิ่งดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

จ่ายผ่านบัตรบนระบบของ KTC ปลอดภัย 100%

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิต KTC PayGate ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของ KTC PayGate จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด และ GreenShopCafe ไม่เก็บเลขบัตรและข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าทั้งสิ้น

Credit Card Accept & Payment Gateway support by KTC PCL
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์