เงื่อนไขการให้บริการ


เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ

บริษัท พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ จำกัด ("บริษัทฯ") ได้จัดทำเว็บไซต์ greenshopcafe.com ("เว็บไซต์") ขึ้นดำเนินธุรกิจการให้บริการการซื้อ-ขายสินค้า ("การทำธุรกรรม"), การเผยแพร่ข้อมูลสินค้า บริการ, การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย,  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร, กิจกรรม ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ("สมาชิก") และผู้เยี่ยมชมทั่วไป ("ผู้ชม")

ในการเข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าสมาชิกและผู้ชม (เรียกรวมว่า "ท่าน") ยอมรับและยินยอมโดยสมัครใจปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ หากว่าท่านไม่ยินยอม ไม่ยอมรับหรือไม่ต้องการผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ โปรดยุติการเข้าชมและออกจากใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที 

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

 
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลด้านนโยบายส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ สิทธิ การประมวลผลและคุ๊กกี้ ได้ที่ส่วน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

การเป็นสมาชิก

ในการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ (GreenShopCafe.com) กำหนดไว้ว่าท่านจะต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกก่อน ในการสมัครท่านจะต้องระบุข้อมูลของท่านได้แก่
 1. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล
 2. ข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุลผู้รับ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ
 3. ข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบบัญชีท่าน ประกอบด้วยอีเมล์และรหัสผ่าน
 4. ข้อมูลประกอบอื่นๆ
 5. 1 ท่านสมัครได้มากกว่า 1 บัญชี แต่สงวนสิทธิ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์เพียง บัญชีหลักบัญชีเดียวเท่านั้น

  กรณีสมาชิกสมัครหลายบัญชีเพื่อใช้สิทธิโดยมิชอบหรือไม่สุจริต บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพิกถอน ยกเลิก ตัดสิทธิ์ ระงับ ธุรกรรมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นนั้น รวมถึงเรียกคืน เรียกร้อง ผลที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมนั้นได้

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

 1. ในการสมัครเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก ("ผู้สมัคร") ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเป็นจริง
 2. ผู้สมัครต้องรักษารหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
 3. GreenShopCafe.com สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเป็นสมาชิก, การร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม, โดยอิสระและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติการเป็น "สมาชิก" จะมีสิทธิทุกประการในการใช้งานเว็บไซต์ การทำธุรกรรม การได้รับ/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของ GreenShopCafe.com
 4. GreenShopCafe.com สงวนสิทธิ์การระงับ เพิกถอนหรือยกเลิกบัญชีสมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าข้อมูลที่ระบุเป็นเท็จ  หรือกระทำการใดๆ ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนและสังคม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครมีเจตนาทุจริต ฉ้อโกง หรือเป็นอันตรายในทุกๆ กรณี
 5. ในกรณีที่ผู้สมัคร ใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อ GreenShopCafe.com, บริษัทฯ หรือผู้อื่น ผู้สมัครนั้นตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนในทุกกรณี

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

GreenShopCafe.com ระบุหน่วยงานที่ข้อมูลอาจถูกเปิดเผย ไว้ที่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล > ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัย

 1. สมาชิกรับทราบว่า สมาชิกเป็นผู้เดียวที่มีรหัสผ่านที่สามารถเข้าถึงบัญชีได้เท่านั้น GreenShopCafe.com แนะนำให้สมาชิกเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และจะต้องทำการ Signout (Logout) ออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทำธุรกรรมหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์
 2. สมาชิกพึงหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์หรือทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องสาธารณะหรือใช้งานร่วมกับผู้อื่น หรือในสถานที่ สำนักงาน ฯลฯ ที่มิใช่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของสมาชิก หรือที่สมาชิกใช้งานอยู่เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหล,การลับลอบดักจับ,การลักลอบเข้าสู่ระบบของข้อมูลของสมาชิก
 3. สมาชิกพึงทราบและตระหนักว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบที่สุด  ดังนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ แต่บริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกๆครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น 

การป้องกันการฉ้อโกง

การทำทุจริต ฉ้อโกง หลองลวง เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมใด หากตรวจพบ หรือแม้แต่สงสัยว่า การทำธุรกรรมหรือตัวสมาชิกมีการกระทำหรือมีประวัติการทุจริต ฉ้อโกง หลอกลวงหรือมีพฤติกรรมส่อไปในการกระทำที่ผิดกฏหมายในทุกๆ กรณี  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อาจติดต่อสมาชิกเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อการยืนยันตัวตนได้ รวมถึงระงับ ยับยั้ง อายัดหรือยกเลิกการส่งมอบสินค้าหรือบริการ แม้ว่าจะได้มีทำการชำระเงินแล้วก็ตาม อีกทั้ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีและสถานะของสมาชิกรวมถึงสิทธิ์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิกนั้นได้ทั้งสิ้น โดยสมาชิกรับว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น สมาชิกพึงเข้าใจว่า บริษัทฯ กำหนดและบังคับใช้นโยบายเหล่านี้ เพื่อปกป้องสิทธิ์และประโยชน์ของสมาชิก, สมาชิกท่านอื่นๆ รวมถึงบริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งสิ้น

การยืนยันรับสินค้า

ในการส่งสินค้าจาก GreenShopCafe.com ถึงสมาชิก จะใช้บริการและอ้างอิงข้อมูลการส่งและรับจากผู้ให้บริการหลัก คือ ไปรษณีย์ไทย
โดยข้อมูลที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลของผู้ให้บริการทั้งสอง จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหลักในการยืนยันความสมบูรณ์ของผู้รับ

ซึ่งเมื่อปรากฏมีผู้เซ็นต์รับสินค้าไปแล้ว ถือว่าสมาชิกเป็นผู้รับสินค้านั้นโดยสมบูรณ์
แม้พบว่าผู้เซ็นต์รับสินค้าจะเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่สมาชิกที่ทำการสั่งซื้อก็ตาม ก็ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้รับสินค้านั้นด้วยตนเองโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกัน

การยกเลิกสมาชิก

สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
 • โดยแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล์ info@greenshopcafe.com ระบุชื่อ-นามสกุล อีเมล์ สมาชิก
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและดำเนินการลบบัญชีสมาชิกออกจากระบบ
 • บัญชีสมาชิกที่ยกเลิกแล้ว จะไม่สามารถกอบกู้กลับและนำกลับมาใช้ได้อีก
 • สมาชิกรับทราบและยอมรับว่า บัญชีสมาชิกที่ยกเลิกไปนั้น รวมถึงข้อมูล สิทธิประโยชน์ (คะแนนสะสม,สิทธิส่วนลดจากการเป็นสมาชิกระดับต่างๆ ฯลฯ), ข้อมูลธุรกรรม, ประวัติการทำธุรกรรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะถูกยกเลิกไปพร้อมกัน โดยสมาชิกรับว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลบริการ

GreenShopCafe.com ร้านสินค้าสุขภาพออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สินค้าสุขภาพ ออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดเคมีอันตราย นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

จากแบรนด์ดีๆ มากมายหลายหลาก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ใส่ใจและเลือกสรรแต่สิ่งดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

จ่ายผ่านบัตรบนระบบของ KTC ปลอดภัย 100%

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิต KTC PayGate ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของ KTC PayGate จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด และ GreenShopCafe ไม่เก็บเลขบัตรและข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าทั้งสิ้น

Credit Card Accept & Payment Gateway support by KTC PCL
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์