ประเภทสมาชิก - Member type

สมาชิกทั่วไป

 • ไม่มี % ส่วนลด
 • ได้รับคะแนนสะสม ตามยอดซื้อ 

ทำไมต้องมีระบบสมาชิก

GreenShopCafe.com มีระบบสมาชิกเพื่อ
บันทึกรายการคำสั่งซื้อและสิทธิ์ประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อประโยชน์ทั้งส่วนของลูกค้าและเราที่เป็นผู้ให้บริการ แยกดังนี้ 

1. ส่วนของลูกค้า 
 • เป็นการบันทึกรายการสั่งซื้อ รายการสินค้า จำนวนชิ้น  ราคา  จำนวนเงิน  ส่วนลดและยอดรวม
 • บันทึกคะแนนสะสม Green Bonus 
 • บันทึกรายการชำระเงิน
 • บันทึกรายงานเลขพัสดุจัดส่ง
 • ทั้งหมดก็เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและอ้างอิงได้ กรณีเกิดความผิดพลาดใดๆ จากการบริการส่วนต่างๆ (ผุ้ให้บริการหลักและผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 อาทิ ปณ.ไทย บ.ขนส่ง  องค์กรให้บริการทางการเงิน ฯลฯ) อันจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าให้ครบถ้วนที่สุด 
2. ส่วนของผู้ให้บริการ 
 • ทีมงาน GreenShopCafe สามารถบริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมสินค้า การบรรจุหีบห่อ การจัดส่ง การบันทึกสถานะการชำระเงิน การจัดส่งและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้องแม่นยำ ลดความผิดพลาดซ้ำซ้อน หรือเหตุใดๆ อันอาจทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ล่าช้า หรือไม่ได้รับความสะดวก
 • อ้างอิงต่อผุ้ให้บริการต่อ/บุคคลที่ 3 ได้ ได้แก่ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการระบบชำระเงินอิเลคทรอนิกส์หรือบัตรเครดิต ผู้ให้บริการขนส่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทดูแลและใช้ข้อมูลสมาชิกเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเป็นสมาชิก

ในการทำธุรกรรมบน GreenShopCafe.com กำหนดไว้ว่าท่านจะต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกก่อน ในการสมัครท่านจะต้องระบุข้อมูลของท่านได้แก่
 1. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์
 2. ข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุลผู้รับ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ
 3. ข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบบัญชีท่าน ประกอบด้วยอีเมล์และรหัสผ่าน
 4. ข้อมูลประกอบอื่นๆ อาทิ ความเห็น ทัศนคติ ฯลฯ
 5. 1 ท่านสมัครได้มากกว่า 1 บัญชี แต่สงวนสิทธิ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์เพียง บัญชีหลักบัญชีเดียวเท่านั้น

  กรณีสมาชิกสมัครหลายบัญชีเพื่อใช้สิทธิโดยมิชอบหรือไม่สุจริต GreenShopCafe.com สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพิกถอน ยกเลิก ตัดสิทธิ์ ระงับ ธุรกรรมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นนั้น รวมถึงเรียกคืน เรียกร้อง ผลที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมนั้นได้

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

 1. ในการสมัครเป็นสมาชิก ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเป็นจริง
 2. ผู้สมัครต้องรักษารหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
 3. GreenShopCafe.com สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเป็นสมาชิก, การร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม,  โดยอิสระและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติการเป็น "สมาชิก" จะมีสิทธิทุกประการในการใช้งานเว็บไซต์ การทำธุรกรรม การได้รับ/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของ GreenShopCafe.com
 4. GreenShopCafe.com สงวนสิทธิ์การระงับ เพิกถอนหรือยกเลิกบัญชีสมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าข้อมูลที่ระบุเป็นเท็จ  หรือกระทำการใดๆ ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนและสังคม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาทุจริต ฉ้อโกง หรือเป็นอันตรายในทุกๆ กรณี
 5. ในกรณีที่สมาชิกหรือผู้ชม ใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อ GreenShopCafe.com, บริษัทฯ หรือผู้อื่น สมาชิกหรือผู้ชมนั้นตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนในทุกกรณี

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

 GreenShopCafe.com ระบุข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลสมาชิกไว้ในกรณี
 1.  การส่งข้อมูลของสมาชิกต่อผู้รับช่วงบริการ เพื่อให้บริการกับสมาชิกท่านนั้น อาทิ สถาบันการเงิน หรือ การจัดส่งสินค้า, ซึ่งจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการบริการระหว่างผู้รับช่วงบริการกับทาง GreenShopCafe.com ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลนี้จะทำเป็นรายครั้ง
 2. การใช้ประโยชน์ข้อมูลต่อบุคคลที่สามในบางกรณี เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ แต่มิใช่การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

สมัครสมาชิก GreenShopCafe วันนี้

รับคะแนน Green Bonus ใช้เป็นส่วนลดได้ทันที

 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบสมาชิก/สินค้าและบริการ 
Call 081-6969-454
Email: info@greenshopcafe.com 
Line ID: @greenshopcafe

ข้อมูลบริการ

GreenShopCafe.com ร้านสินค้าสุขภาพออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สินค้าสุขภาพ ออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดเคมีอันตราย นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

จากแบรนด์ดีๆ มากมายหลายหลาก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ใส่ใจและเลือกสรรแต่สิ่งดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

จ่ายผ่านบัตรบนระบบของ KTC ปลอดภัย 100%

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิต KTC PayGate ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของ KTC PayGate จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด และ GreenShopCafe ไม่เก็บเลขบัตรและข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าทั้งสิ้น

Credit Card Accept & Payment Gateway support by KTC PCL
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์